1. www.kleinedienst.nl is een initiatief van zorgaanbieder Opella en laat zich in alle omstandigheden en dus ook in deze voorwaarden vertegenwoordigen door Opella. Daar waar www.kleinedienst.nl wordt genoemd, vertegenwoordigt Opella www.kleinedienst.nl. www.kleinedienst.nl biedt een digitaal platform aan waar iedereen die op zoek is naar een dienst of product in contact kan komen met dienstverleners die hun dienst of product aanbieden in de gemeente Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en/of Wageningen. www.kleinedienst.nl brengt mensen die op zoek zijn naar een dienst of product in contact met dienstverleners met als doel dat degene die naar een dienst of product zoekt een dienst of product kan afnemen bij een dienstverlener. In deze voorwaarden ook “afnemer” genoemd. Op deze manier wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

2. De dienstverleners die voor www.kleinedienst.nl zijn geselecteerd worden vooraf gescreend door www.kleinedienst.nl of zij aan de selectiecriteria van www.kleinedienst.nl voeldoen. Zij zijn niet in dienst van www.kleinedienst.nl en er is geen sprake van een gezagsverhouding. Dienstverleners behouden hun volledige zelfstandigheid. Het contact tussen degene die op zoek is naar een dienst of product, de afnemer van een dienst of product en de dienstverlener verloopt zonder tussenkomst van www.kleinedienst.nl.

3. Iedereen die op zoek is naar een product of dienst kan gratis gebruik maken van het www.kleinedienst.nl. Er geldt geen lidmaatschap o.i.d. en er zijn geen verborgen kosten. Gebruikers van de site hoeven niet in te loggen of een profiel aan te maken om gebruik te kunnen maken van www.kleinedienst.nl. Voor afgenomen diensten en/of producten betaald de afnemer rechtstreeks en zonder tussenkomst van www.kleinedienst.nl aan de dienstverlener.

4. Aan de hand van selectiecriteria en het aantal reeds aanwezige dienstverleners in een bepaalde branche bepaalt www.kleinedienst.nl welke dienstverlener wel en welke dienstverlener niet wordt toegelaten op www.kleinedienst.nl. De selectiecriteria kunnen per dienstverlener verschillen en zijn afhankelijk van de omvang van de dienst/product en de branche waarbinnen de dienstverlener werkzaam is. www.kleinedienst.nl zal de selectiecriteria zo duidelijk mogelijk communiceren aan de dienstverlener. www.kleinedienst.nl is gerechtigd de procedures bij inschrijving van tijd tot tijd aan te passen. www.kleinedienst.nl behoudt zich het recht om dienstverleners  te weigeren of bij het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van de website te verwijderen, hetgeen de betreffende dienstverlener zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

5. Opella, de initiatiefnemer van www.kleinedienst.nl, stelt een overeenkomst op tussen www.kleinedienst.nl en de dienstverlener. Dienstverleners betalen een bijdrage om www.kleinedienst.nl te faciliteren. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte en omzet van het bedrijf.

6. De dienstverlener levert schriftelijk de gegevens en het beeldmateriaal voor zijn/haar profielpagina op www.kleinedienst.nl aan bij de servicedesk van Opella. www.kleinedienst.nl voert de redactie over deze profielpagina en het beeldmateriaal en maakt de profielpagina voor de dienstverlener aan. Eventuele wijzigen op de profielpagina worden aangebracht door de redactie van www.kleinedienst.nl. Deze wijzigingen worden door de dienstverlener schriftelijk bij www.kleinedienst.nl aangeleverd. www.kleinedienst.nl behoudt zich het recht redactionele wijzigingen en correcties in de tekst op de profielpagina van de dienstverlener aan te brengen.

7. Dienstverleners en gebruikers van de site van www.kleinedienst.nl zullen www.kleinedienst.nl niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; “computervredebreuk (“hacken”) via www.kleinedienst.nl of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

8. Dienstverleners stemmen ermee in het profiel, in fotovelden, in invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die dienstverleners opgeven zal worden gebruikt voor:
8.1 Zoekprocessen. Dat wil zeggen dat op basis van een profiel van een dienstverlener van www.kleinedienst.nl een gebruiker van de site zal zoeken in de database met alle verzamelde persoonsgegevens naar de best passende dienstverlener. Een lijst met geselecteerde dienstverleners zal worden getoond op het scherm van de zoekende gebruiker. Alle door de dienstverlener opgegeven informatie is op dat moment opvraagbaar door de zoekende gebruiker, tenzij vooraf expliciet is aangegeven deze informatie niet te vermelden.

9. Dienstverleners verklaren eerlijke en accurate informatie over zichzelf, hun dienst en/of product te verschaffen.

10. Dienstverleners stemmen ermee in de informatie op hun profielpagina actueel te houden en als de omstandigheden veranderen wijzigingen door te geven aan www.kleinedienst.nl. www.kleinedienst.nl is gerechtigd de informatie op de profielpagina bij te werken of – wanneer de dienstverlener niet meer aan de selectiecriteria voldoet – de profielpagina van de dienstverlener te verwijderen, hetgeen de dienstverlener zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. Als blijkt dat de door dienstverlener verschafte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, behoudt www.kleinedienst.nl zich het recht voor de deelname van de dienstverlener aan www.kleinedienst.nl te beëindigen en de dienstverlener van de site te verwijderen.

11. Dienstverleners stemmen ermee in dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hetgeen op hun profielpagina gepubliceerd staat, alsmede de interacties met gebruikers van de site.

12. Dienstverleners verklaren de contactgegevens van de gebruikers van de site - welke de gebruikers van de site aan de dienstverlener in een mailbericht kan sturen - niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met de gebruiker van de site in het kader van de dienstverlening. Dienstverleners verklaren deze gegevens niet over te dragen aan een andere (rechts)persoon of te gebruiken voor het versturen van mailings zonder expliciete toestemming van de gebruiker van de site.

13. Dienstverleners verklaren zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan dat zij werkelijk zijn. Dit houdt ook in dat dienstverleners zich niet als een andere dienstverlener of een werknemer van www.kleinedienst.nl zal voordoen.

14. Dienstverleners verklaren geen “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “mailings” of bulk-verspreiding van e-mail aan gebruikers van de site, andere dienstverleners of voormalig andere dienstverleners te zullen distribueren.

15. Contactgegevens van gebruikers van de site worden door www.kleinendienst en de dienstverleners zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van de site of in opdracht van de rechter nooit aan derden bekend gemaakt.

16. Dienstverleners stemmer ermee in dat zij zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van www.kleinedienst.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, www.kleinedienst.nl zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, advertenties, redactionele artikelen en alle overige inhoud van de site.

17. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website van www.kleinedienst.nl zijn het intellectuele eigendom van www.kleinedienst.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van www.kleinedienst.nl.

18. www.kleinedienst.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door dienstverlener wordt verstrekt, te gebruiken op de website van www.kleinedienst.nl. www.kleinedienst.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website van www.kleinedienst.nl en/of technische vereisten.

19. www.kleinedienst.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het geschrevene dat dienstverleners publiceren op hun profielpagina op de website van www.kleinedienst.nl.

20. www.kleinedienst.nl verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van www.kleinedienst.nl. www.kleinedienst.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de dienstverleners, de gebruikers van de site of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

21. Het gebruik van www.kleinedienst.nl is geen garantie voor het vinden van een geschikte dienstverlener. Wanneer de beoogde resultaten van www.kleinedienst.nl tegenvallen aanvaardt www.kleinedienst.nl geen aansprakelijkheid.

22. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag en voortvloeiend ongemak tussen gebruikers van de site en de dienstverleners als wel gedrag en voortvloeiend ongemak tussen dienstverleners onderling.

23. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door de dienstverlener gepubliceerde informatie op de site.

24. www.kleinedienst.nl garandeert niet dat www.kleinedienst.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van gebruikers van de site en dienstverleners als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van www.kleinedienst.nl jegens gebruikers van de site en de dienstverleners, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van www.kleinedienst.nl.

25. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is www.kleinedienst.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens gebruikers van de site. www.kleinedienst.nl spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

26. www.kleinedienst.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

27. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich op wat voor manier dan ook toegang tot de site, mailberichten of informatie van dienstverleners verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

28. Het is mogelijk dat andere, onbevoegde gebruikers, of “hackers” beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via www.kleinedienst.nl doorzenden en dat gebruikers van de site en dienstverleners daarvoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal worden geconfronteerd. www.kleinedienst.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan hiervoor noch aansprakelijk worden gesteld.

29. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruikers van de site en schade aan zijde van de dienstverleners die veroorzaakt is door derden, die al dan niet gebruik maken van www.kleinedienst.nl.

30. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het ondeugdelijk nakomen van afspraken door de dienstverlener en/of het ondeugdelijk nakomen van de dienst of het te leveren product door de dienstverlener aan de gebruikers van de site en de afnemers.

31. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die www.kleinedienst.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder personeel van www.kleinedienst.nl of onder het personeel van dienstverleners, of enigerlei derden die de diensten aan www.kleinedienst.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie www.kleinedienst.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit of andere storingen die buiten de macht van www.kleinedienst.nl liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan www.kleinedienst.nl levert.

32. Wanneer www.kleinedienst.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zowel www.kleinedienst.nl als dienstverlener bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

33. De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van geleverde diensten en of producten aan afnemers, die worden veroorzaakt door of vanwege gedragingen van een dienstverlener, zullen steeds voor rekening en risico zijn van de desbetreffende dienstverlener.

34. Dienstverleners betalen een eenmalige bijdrage om een profiel op www.kleinedienst.nl aan te laten maken. Daarnaast betalen dienstverleners een vooraf vastgesteld maandelijks tarief aan www.kleinedienst.nl voor het faciliteren van de website. Er wordt aan dienstverleners geen tarief per contactaanvraag in rekening gebracht. Gebruikers van de site die op zoek zijn naar een dienst of product kunnen gratis gebruik maken van www.kleinedienst.nl. Bij afname van een dienst of product van een dienstverlener worden de afspraken rechtstreeks en zonder tussenkomst van www.kleinedienst.nl tussen de afnemer en de betreffende dienstverlener gemaakt. Betaling voor de dienst of product door de afnemer geschiedt rechtstreeks en zonder tussenkomst en bemoeienis van www.kleinedienst.nl aan de betreffende dienstverlener.

35. www.kleinedienst.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het niet nakomen van de betalingsverplichting tussen de afnemer van een dienst of product aan de dienstverlener.

36. Alle tarieven van www.kleinedienst.nl en alle prijzen van dienstverleners voor diensten en producten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

37. Indien dienstverleners www.kleinedienst.nl machtigen om hun deelname aan www.kleinedienst.nl te betalen via automatische incasso, draagt dienstverlener zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt www.kleinedienst.nl de betreffende dienstverlener op de hoogte. De betreffende dienstverlener maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door www.kleinedienst.nl opgegeven rekeningnummer.

38. Indien dienstverlener bij aanmelding heeft aangegeven per IDEAL (eenmalige overschrijving) te betalen dient dienstverlener direct te betalen voor deelname aan www.kleinedienst.nl. Het moment waarop www.kleinedienst.nl de betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.

39. www.kleinedienst.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen en dit vooraf bij de dienstverleners bekend te maken.

40. Als een dienstverlener ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als dienstverlener het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is hij of zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

41. Vanaf de datum waarop de dienstverlener in verzuim is, mag www.kleinedienst.nl eenmalig administratiekosten van € 10,00 in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,00. anaf de vervaldatum van de rekening kan www.kleinedienst.nl de dienstverlener een nader te bepalen procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

42. De overeenkomst tussen www.kleinedienst.nl en de dienstverlener wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten en maakt deel uit van de voorwaarden.

43. De dienstverlener kan de overeenkomst zonder opgaaf van reden eenzijdig opzeggen waarbij een opzegtermijn van twee maanden geldt. Dit ontslaat de dienstverlener niet van de verplichtingen die de dienstverlener gedurende de overeenkomst is aangegaan.

44. www.kleinedienst.nl heeft geen trucjes om het opzeggen van deelname aan www.kleinedienst.nl moeilijk te maken. Als de dienstverlener wil opzeggen kan dat door een mail te sturen naar www.kleinedienst.nl via servicedesk@opella.nl.

45. www.kleinedienst.nl is gerechtigd de deelname en andere overeenkomst zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de dienstverlener één of meerdere verplichtingen jegens www.kleinedienst.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De deelname kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: A. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die www.kleinedienst.nl op welke manier dan ook bereiken, dan wel die www.kleinedienst.nl zelf heeft. B. indien de dienstverlener de rekening niet betaalt binnen de termijn die www.kleinedienst.nl heeft gesteld. C. indien de dienstverlener de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboekingen ongedaan maakt. D. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. E. in het geval een dienstverlener een zedenmisdrijf heeft begaan of ander crimineel gedrag heeft begaan. Bij beëindiging van de overeenkomst is de dienstverlener verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de overeenkomst te voldoen.

46. Wanneer www.kleinedienst.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen dienstverlener en www.kleinedienst.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.

47. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

48. Op betrekkingen tussen dienstverlener en www.kleinedienst.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen dienstverlener en www.kleinedienst.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter ter keuze van www.kleinedienst.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de dienstverlener.

www.kleinedienst.nl is een initiatief van opella